SAR

Reglement Schooladviesraad PCPOW
Stichting PCPO Westland hecht grote waarde aan een betekenisvolle rol van ouders in relatie tot de schoolorganisatie. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de visie van PCPOW waarin staat: “Wij bevorderen de betrokkenheid en participatie van ouders, omdat onderwijs en opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen.”

Om die reden heeft PCPOW in haar per 1 augustus 2010 vigerende statuten vastgelegd dat elke school een schooladviesraad (SAR) heeft.

De Koningin Juliana school heeft ook een SAR. De leden van de SAR zijn:

Mevr. R. Steenks (voorzitter)
Dhr. E. Elgersma
Mevr. K. Steentjes
Dhr. R. Driessen
Mevr. H. Stolze
Mevr. M. Stolk

1. Begripsbepaling
Dit reglement verstaat onder:
1. college van bestuur: het bestuur van de stichting;
2. lokale vereniging: een vereniging zoals bedoeld in artikel 7 van de voorlaatste statuten van de stichting;
3. stichting: de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland.

2. Doel
1. De SAR heeft als doel het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur met betrekking tot het algemeen schoolbeleid, waarbij het onderwerp identiteit één van de gespreksonderwerpen is.
2. De SAR bevordert openheid en het creëren van draagvlak onder de ouders/verzorgers voor het schoolbeleid.
3. De SAR treedt niet in de specifieke bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.[1]
4. Het college van bestuur kan besluiten een vertegenwoordiger van de SAR uit te nodigen voor deelname aan een benoemingsadviescommissie inzake een vacature van directeur.
5. De directeur kan besluiten een vertegenwoordiger van de SAR uit te nodigen voor deelname aan een benoemingsadviescommissie inzake een vacature van leerkracht.
6. De directeur kan de SAR betrekken bij het uitvoeren van representatieve zaken met betrekking tot lief en leed.

3. Samenstelling
1. De SAR bestaat uit tenminste 4 en maximaal 8 ouders/verzorgers.
2. De directeur neemt deel aan de vergaderingen van de SAR.
3. De directeur kan zich laten vergezellen door een of meer medewerker(s) van de school.

4.Lidmaatschap
1. Tot lid van de SAR kunnen worden benoemd ouders/verzorgers van leerlingen van de school die instemmen met de statuten van de stichting.
2. Uitgesloten van het lidmaatschap zijn ouder/verzorgers die lid zijn van de medezeggenschapsraad of een dienstverband bij PCPOW hebben.
3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van twee schooljaren.
4. Voortzetting van het lidmaatschap is mogelijk na herverkiezing tot maximaal 6 aaneengesloten schoolja

5. Verkiezing
1. De SAR organiseert zelfstandig de verkiezing van zijn leden voorafgaande aan de zomervakantie.
2. De SAR ziet erop toe dat alle ouders/verzorgers de gelegenheid krijgen zich kandidaat te stellen en hun stem uit te brengen.
3. Van het verloop van de verkiezing wordt verslag gedaan in de periodieke nieuwsbrief van de school.

6. Werkwijze en taakverdeling
1. De SAR komt tenminste drie keer per schooljaar bij elkaar.
2. De SAR wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
3. De voorzitter leidt de vergadering.
4. De voorzitter en de directeur stellen in onderling overleg de agenda voor de vergadering vast.
5. De SAR bepaalt in onderling overleg de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering.
6. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt door een daartoe aangewezen lid. Van de uitgebrachte adviezen wordt in dit verslag melding gemaakt. De verslagen worden bewaard onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter.

7. Overige bepalingen
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van bestuur.
2. Het college van bestuur is bevoegd een aanwijzing te geven aan de SAR en/of over te gaan tot zijn ontbinding waarna nieuwe verkiezingen moeten worden georganiseerd.
3. Deze regeling vervangt de regeling van 1 december 2008 en treedt in werking op 1 oktober 2010.
4. Deze regeling maakt deel uit van het huishoudelijk reglement van de PCPO Westland en behoeft om die reden de goedkeuring van de raad van toezicht.

8. Overgangsbepaling
1. Bij de statutenwijziging van 1 augustus 2010 is vastgelegd dat elke school een SAR heeft. In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van het voortbestaan van een lokale vereniging. In goed onderling overleg met die vereniging zal in dat geval tijdens het schooljaar 2010 – 2011 een SAR tot stand worden gebracht. De directeur is hiermee belast.

[1] De medezeggenschapsraad van de school heeft specifieke bevoegdheden (instemming en advies) die beschreven

Wij maken gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten